Voorwaarden

Concept voorwaarden vermelding op websites van Kooiman-Advies

Baarn, 01-09-2020

1. Algemeen
a. Dit document dient als basis om t.z.t. tot een formele afspraak te komen
b. Ondernemers en instanties kunnen vermeld worden op vijf sites
c. Ondernemers en instanties worden in dit document aangeduid als Partij 1
d. Kooiman-Advies wordt aangeduid als KA
e. Partij 1 en KA samen worden aangeduid als Partijen
f. Behoudens zoals in dit document of een separate afspraak is vastgelegd zijn er geen wederzijdse verplichtingen

2. Keuze en aard van vermelden op een site
a. Partijen bespreken de vermelding
b. Er wordt bepaald welke site(s) de doelgroep van Partij 1 wordt bereikt
c. KA heeft geen inspanningsverplichting t.a.v. respons t.b.v. Partij 1 die kan voortvloeien uit de vermelding
d. KA kan nooit aansprakelijk gesteld worden indien Partij 1 iets uit de vermelding niet nakomt of na kan komen. Partij 1 is te allen tijde verantwoordelijk voor de eigen activiteit.

3. Registratie Partij 1
a. Gegevens van Partij 1 wordt in de administratie van Kooiman-Advies (KA) opgenomen
b. KA neemt de AVG in acht

4. Kosten van vermelden
a. Partijen stemmen een fee af
b. Betalingen geschiedt zoals gebruikelijk

5. Duur van de vermelding
a. De duur van de vermelding is één jaar
b. Ingangsdatum is de datum waarop de vermelding is gerealiseerd
c. Telkens na één jaar wordt bepaald of de vermelding verlengd wordt

6. Tussentijdse wijzigingen
a. Partijen melden elkaar een aanpassing
b. Gewijzigde omstandigheden bij Partij 1 en/of KA kan van invloed zijn op een vermelding. Partijen zijn in dit geval verplicht hierover de ander te informeren

7. Beëindigen vermelding
a. Partijen kunnen zonder opgave van reden de vermelding stopzetten
b. Bij stopzetting zijn over en weer geen verrekeningen aan de orde